Carácter Especial

Son aquellos caracteres que no son letras, números o signos de puntuación básicos.

» Glosario